Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Chikigai, stem je in met wat er in deze Algemene Voorwaarden beschreven staat.

 

 Artikel 1 | Definities

Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van coach/therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Cliënt:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 2 | Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, overeenkomsten, afspraken en diensten, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

 

Artikel 3 | Aard van de dienstverlening

Alle diensten van Chikigai zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht, bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en een gezonde leefstijl. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Chikigai kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

 

Artikel 4 | Bedrijfsomschrijving

Chikigai richt zich op coaching, advisering en workshops binnen het brede werkveld van coaching, persoonlijke ontwikkeling en een gezonde leefstijl.

Chikigai is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 70721750.

 

 

Artikel 5 | Overeenkomsten

1. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, die gemaakt worden tussen cliënt/deelnemer en Chikigai over de aan te bieden diensten.

2. De samenwerking voor een coachtraject wordt aan cliënt door Chikigai per e-mail bevestigd, nadat beiden in een vrijblijvend kennismakingsgesprek hebben besloten een traject aan te gaan. Cliënt vult aansluitend het intakeformulier in. Indien het intakeformulier niet is ondertekend door cliënt, dan geschiedt dit tijdens de eerste coachsessie.

3. Een overeenkomst voor een coachtraject komt tot stand op het moment dat het intakeformulier door cliënt is ingevuld en dit formulier door Chikigai is ontvangen.

4. Een overeenkomst voor een workshop komt tot stand nadat Chikigai de aanmelding van deelnemer heeft ontvangen en bevestigd.

5. Chikigai behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een cliënt/deelnemer te weigeren.

 

Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Chikigai bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. Chikigai zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Door deze inspanningsverplichting kan Chikigai niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft cliënt/deelnemer toestemming dat de gegevens zoals ingevuld op het intakeformulier/aanmeldformulier worden gebruikt voor dossiervorming m.b.t. administratiedoeleinden van Chikigai.

4. Cliënt/deelnemer draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Chikigai aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt/deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Chikigai worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt Chikigai zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten al dan niet te annuleren.

 

Artikel 7 | Duur en beëindiging overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Deze periode is een indicatie van Chikigai en zal vóór aanvang van de overeenkomt aan cliënt/deelnemer kenbaar gemaakt worden.

2. De overeenkomst tussen cliënt/deelnemer en Chikigai kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid door opzegging van cliënt/deelnemer, ontstaat voor cliënt/deelnemer geen recht op restitutie van verrichte betalingen en/of creditering van gefactureerde bedragen en/of uitstel noch afstel van uitstaande of toekomstige betalingsverplichtingen.

4. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die door cliënt/deelnemer nog nagekomen moeten worden.

 

Artikel 8 | Annulering consulten

1. Wanneer cliënt een consult annuleert, dient dit minimaal 24 uur voor het tijdstip van het consult te worden doorgegeven. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor het consult is Chikigai gerechtigd de kosten van de sessie aan cliënt in rekening te brengen en is cliënt verplicht deze te betalen.

2. Bij niet verschijnen van cliënt op een gepland consult worden de kosten voor het consult in rekening gebracht en is cliënt verplicht deze te betalen.

3. Chikigai behoudt zich het recht voor consulten te verzetten of te annuleren zonder opgaaf van reden of indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 9 | Annulering Workshops

1. Deelnemer mag binnen 14 dagen na aanmelding van een workshop deze kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren. Daarna worden er annulerings- en administratiekosten van € 30,- in rekening gebracht.

2. Wanneer deelnemer annuleert tot 14 dagen voor aanvang van de workshop, dan is deze 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.

3. Wanneer deelnemer annuleert ná 14 dagen voor aanvang van de workshop, dan is deze het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, annulering bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de workshop. Een annulering is geldig als deze per e-mail geschiedt, waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.

4. Chikigai behoudt zich het recht om een geplande workshop te verzetten of te annuleren, indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst of bij onvoldoende aanmeldingen voor de workshop. Deelnemer ontvangt hiervan direct bericht en ontvangt tevens het tot dan toe betaalde bedrag, dan wel een gedeelte daarvan, terug. De overeenkomst is daarmee beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

 

Artikel 10 | Wachtlijst

Is er op het moment waarop cliënt/deelnemer zich aanmeldt geen plaats, dan wordt, indien gewenst, cliënt/deelnemer op een wachtlijst geplaatst. Cliënt/deelnemer krijgt hiervan bericht. Zodra er een plaats vrijkomt, benadert Chikigai cliënt/deelnemer die bovenaan de wachtlijst staat als eerste.

 

Artikel 11 | Betalingsvoorwaarden

1. Bij een coachtraject wordt tijdens het intakegesprek een indicatie gemaakt van het aantal sessies dat nodig is voor de hulpvraag. Op basis van deze indicatie wordt door Chikigai een factuur opgesteld.

2. Bij een workshop ontvangt deelnemer vooraf een factuur met daarop de kosten van de workshop. Het is enkel mogelijk om de workshop, vooraf of bij aanvang, in één keer te betalen.

3. Betaling van het factuurbedrag door cliënt/deelnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening. Betaling is mogelijk in zowel contanten als via overboeking op IBAN NL 41 RBRB 0706 4604 80 t.n.v. C.A. Hagelaars

4. Indien de factuur niet binnen de hiervoor genoemde termijn is betaald, zal Chikigai een betalingsherinnering (ingebrekestelling) sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- administratiekosten aan cliënt/deelnemer in rekening gebracht. Voldoet cliënt/deelnemer na deze ingebrekestelling nog steeds niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Chikigai gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel deze door derden te laten uitvoeren. Ook is cliënt/deelnemer vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van cliënt/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00. Bij betalingsachterstand is Chikigai gerechtigd verdere consulten op te schorten totdat cliënt/deelnemer aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur, dient cliënt/deelnemer deze binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Chikigai.

 

Artikel 12 | Opschortingsrecht

1. Chikigai is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan cliënt/deelnemer of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op cliënt/deelnemer door cliënt/deelnemer volledig zijn voldaan.

2. Chikigai is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt/deelnemer die is veroorzaakt door de opschorting dan wel vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

 

Artikel 13 | Geheimhouding

1. Zowel cliënt/deelnemer als Chikigai zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachsessies/workshops.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel cliënt/deelnemer als de samenleving, behoudt Chikigai zich het recht de geheimhouding te doorbreken om de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Chikigai gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Chikigai zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Chikigai niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 14 | Gegevens en informatieverstrekking

1. Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht (zoals bijvoorbeeld medicijngebruik, eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses), dienen vooraf door cliënt/deelnemer aan Chikigai te worden verstrekt.

2. Chikigai mag de door cliënt/deelnemer opgegeven (contact)gegevens als zodanig blijven beschouwen totdat schriftelijk nieuwe/andere (contact)gegevens zijn medegedeeld.

3. Cliënt/deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.

4. Chikigai doet beperkt aan dossiervorming; d.w.z. een registratie van gegevens zoals vermeld op het intakeformulier en daarnaast mogelijk korte verslaglegging van de coachsessies.

 

Artikel 15 | Aansprakelijkheid

1. Chikigai aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. Indien Chikigai toch aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Chikigai is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die cliënt/deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachsessie/workshop. Cliënt/deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

 

Artikel 16 | Klachtenprocedure

1. Indien cliënt/deelnemer klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Chikigai.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met cliënt/deelnemer, zal Chikigai zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

 

Artikel 17 | Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van Chikigai geen rechten ontlenen.

 

Artikel 18 | Intellectuele eigendom

1. Chikigai behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met cliënt/deelnemer, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is cliënt/deelnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen coachingtools, workshopelementen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is cliënt/deelnemer verboden deze producten aan derden ter hand te stellen.

 

Artikel 19 | Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt/deelnemer en Chikigai, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. In geval een der bepalingen uit deze algemene voorwaarden in rechte nietig verklaard wordt, dient zij te worden vervangen door een bepaling welke wel geoorloofd is en die zoveel mogelijk de strekking van de nietige bepaling benaderd. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

 

Artikel 20 | Eenzijdig wijzigingsbeding

Chikigai is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden met cliënt/deelnemer besproken.